stiftet 10.11.2014.
Vedtatt 10.11.2014

§ 1. Navn
Foreningens navn er Hausmannskvartalenes velforening

§ 2. Formål og virkemidler
2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, hygge, trivsel og sikkerhet for beboere, næringsdrivende og andre brukere av området.

2.2. Foreningens er partipolitisk uavhengig.

2.3. Foreningens skal søke samarbeide med andre foreninger, organisasjoner og institusjoner i området og naboområder i saker av felles interesse. Foreningen skal jobbe for å i størst mulig grad være diskusjonspartner og høringsinstans i saker som har betydning for området.

§ 3. Velforeningens geografiske område
3.1. Velforeningens kjerneområde er definert slik:
Fra og med Storgata til og med Møllergata.
Fra og med Hausmannsgata til og med Hammersborggata.
Velforeningen er også åpen for institusjoner o.a. fra tilgrensende områder som føler en tilknytning til området.

§ 4. Juridisk person
4.1. Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5. Medlemskap
5.1. Alle beboere, borettslag, sameier, gårdeiere, næringsdrivende, skoler og andre institusjoner innenfor området - eller som føler en tilknytning til området - kan bli medlemmer. 
Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent

5.2. Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

5.3. Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.
 
5.4. Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6. Kontingent
6.1. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 7. Årsmøte
7.1. Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned.
Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel.
Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to uker før årsmøtet.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Innkallinger, forslag og saker kan sendes elektronisk.
Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

7.3. Årsmøtet behandler:
-Årsmelding fra styret
-Regnskap i revidert stand
-Innkomne forslag
-Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
-Valg av:
-leder (særskilt valg)
-fire styremedlemmer
-to varamedlemmer
- revisor (intern)
Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet.

7.4. Det velges dirigent(er) til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Dirigent(ene) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert sendes samtlige medlemmer.

7.5. Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges. Ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

7.6. Stemmegivning på årsmøtet
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.

7.7. Skriftlige valg gjennomføres når minst to av de stemmeberettigede på årsmøtet krever det.
Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte
8.1. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § Innkallingsfristen er minst to uker i forkant.

§ 9. Medlemsmøter
9.1. Medlemsmøter avholdes når det foreligger saker som medlemmene bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum eller når kommunen eller annen viktig samarbeidspartner ønsker et slikt møte. Medlemsmøter bekjentgjøres minst to uker i forkant.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)
10.1. Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

10.2. Styret skal:
-iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
-stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
-stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi.
-etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
-etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
-representere foreningen utad.
-sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.

10.3. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, særlig gjelder dette innen kontroversielle områder/områder hvor medlemmene kan ha motstridende interesser.

10.4. Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet.
Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.
Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

10.5. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§ 11 Regnskap og revisjon
11.1. Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

11.2. Styret skal påse at regnskapet blir ført og revidert av valgt intern revisor.

§ 12. Vedtektsendringer
12.1. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte hvor minst 10 % av medlemmene er tilstede.
Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.
13.1. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

13.2. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

13.3. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

§ 14. Medlemsskap er gratis.

Stemmegivning kan kun skje ved oppmøte, ikke ved fullmakt.